ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุติยพร บุญลี, อาจารย์ปฐมพร บุญลี และอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาดได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอน CTM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ (NCAR NBU) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ