ขอแสดงความยินดีกับคุณทัศนีย์ บุตราช นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธงธิภา วันแก้วที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ”