ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อัคคชัย เจริญศุข  อาจารย์โสฬส พึ่งทัศน์  และอาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสีอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติJournal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนกรกฎาคม 2565