แจ้งอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน กำหนดส่งโครงร่างการวิจัยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ท่านสามารถส่งโครงร่างการวิจัยได้ที่
ส่งโครงร่างการวิจัย
– ดาวน์โหลด แบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Word)
– ดาวน์โหลด รายละเอียดแบบฟอร์มโครงร่างการวิจัย (Pdf)
*หมายเหตุโครงร่างการวิจัยแบบย่อประมาณ 5 – 10 หน้า และใบเขียวให้ส่งที่ห้องวิชาการ*

Leave a Reply