Month: October 2022

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธยาน์ การุญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาการไม่ส่งงานหรือการบ้านรายวิชาภาษาไทยในรูปแบบการสอนออนไลน์”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพการบริหารจัดการนวัตกรรม ครั้งที่ 9 (ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์)