ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ณัฐธยาน์ การุญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้เข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาการไม่ส่งงานหรือการบ้านรายวิชาภาษาไทยในรูปแบบการสอนออนไลน์”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพการบริหารจัดการนวัตกรรม ครั้งที่ 9 (ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรรณิกา เงินบุตรโคตร  อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์  และอาจารย์นุสรา มูหะหมัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ISSN 1906-83522 (Print) 2672-9199 (Online) ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2565, หน้า 441-453 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2(ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อารีรัตน์ แสนคำ และอาจารย์สิทธิญา ศรีจันทร์แก้ว กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (ข้อมูลจากฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ขอแสดงความยินดีกับที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว  อาจารย์ปกรชัย เมืองโคตร  และอาจารย์นลิตา ภูสีฤทธิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารสหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อัคคชัย เจริญศุข  อาจารย์โสฬส พึ่งทัศน์  และอาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสีอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ได้รับการตีพิมพ์บผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติJournal of Modern Learning Development ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 ประจําเดือนกรกฎาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการออกกำลังกายด้วยท่านาฏศิลป์ไทย”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับคุณทัศนีย์ บุตราช นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธงธิภา วันแก้วที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุติยพร บุญลี, อาจารย์ปฐมพร บุญลี และอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาดได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอน CTM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ (NCAR NBU) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ